Kundtjänst: 042-12 19 11

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENT

1. Allmänt och definitioner
Dessa allmänna villkor (“Allmänna villkor”) utgör en del av det avtal (“Avtalet”) som privatperson (“Kunden”) ingår med
Visibility Point (“ViPo”) avseende ID-Skydd Prio (“Tjänsten”). Med Tjänsten avses den av ViPo tillhandahållna tjänsten
ID-Skydd Prio med den huvudsakliga funktion som beskrivs i punkt 3 och 4 nedan. Med “Avtalsdagen” avses den dag
Kunden ingick Avtalet med ViPo, antingen skriftligt eller muntligt. Med “Spärrlinje” avses ViPos larmcentral.

2. Kontaktuppgifter till ViPo
Kunden kan alltid kontakta ViPo genom att ringa kundservice på 042 – 121911, skicka epost till kundtjanst@vipo.se eller
brev per post till Visibility Point, Järnvägsgatan 9, 252 24 Helsingborg.

3. Allmänt om Spärrservice
Tjänsten är en säkerhetstjänst för konsumenter där ViPo efter en förlustanmälan från Kunden förmedlar spärrning av
Kundens identitets- och värdehandlingar såsom betal-/kreditkort. Tjänsten hjälper Kunden att skydda förlorad eller
stulen egendom. Tjänsten kan omfatta Kundens kreditkort, bankkort samt övriga värdehandlingar (t.ex. pass och
körkort) utfärdade i Sverige samt mobiltelefoner med telekomtjänster hos svensk operatör i Sverige.

3.1. Säkerhetsbestämmelser för spärrning av identitets- och värdehandlingar
Genom att registrera identitets- och värdehandlingar i ViPos stöldskyddsregister underlättas spärrning vid förlust.
Registrering kan göras av kreditkort, bankkort och andra värdehandlingar utfärdade i Sverige. Registrering görs online
på ViPos hemsida via “Mina sidor” eller via av ViPo tillhandahållen registreringsblankett. Registrering förutsätter
inloggning eller att Kunden skickar en registreringsblankett till ViPo per post. Vid begäran av spärrning registrerar
ViPos handläggare anmälan i avsett system och kontaktar Kundens leverantörer av identitets- och värdehandling som i
sin tur utför spärrning. ViPo kan vid begäran hjälpa till med polisanmälan. Spärrning kan begäras dygnet runt, alla dagar,
via telefon (spärrlinjen 042 – 121951).

3.2 Säkerhetsbestämmelser för spärrning av telefon och abonnemang
Genom att registrera telefon och abonnemang i ViPos stöldskyddsregister underlättas spärrning vid förlust.
Registrering görs online på ViPos hemsida via “Mina sidor” eller via av ViPo tillhandahållen registreringsblankett.
Registrering förutsätter inloggning eller att Kunden skickar en registreringsblankett till ViPo per post. Vid begäran av
spärrning registrerar ViPos handläggare anmälan i avsett system och kontaktar teleoperatören som utför spärrning av
abonnemanget. Vid registrerad IMEI-kod kontaktas teleoperatören nästföljande arbetsdag för spärrning av telefon. För
att registrera spärrning av IMEI ska polisanmälan skett och diarienumret ska ha tillhandahållits ViPos handläggare.

4. Allmänt om ID-Skydd
Tjänsten omfattar:
– bevakning, via utvalda partners, av Kundens finansiella status samt meddelande och vidtagande av förebyggande
åtgärder så fort någonting i denna status ändras,
– assistans för återupprättande av Kundens identitet- och kreditstatus gentemot myndigheter, företag eller
privatpersoner om Kundens identitet, trots bevakningen, obehörigt utnyttjats genom stöld, rån, bedrägeri,
urkundsförfalskning, brytande av postförsändelse eller intrång i elektroniskt lagrad information,
– assistans med bestridande av fakturor om köp olovligen genomförts i Kundens namn, samt
– kostnadsfritt biträde, via utvald partner, av juridiskt ombud upp till ett värde om femtusen (5 000) kronor i den mån
fakturan/skulden inte krediterats efter bestridande.

4.1.
Med “identitet” avses; namn, personnummer och signatur inklusive elektronisk signatur.

4.2.
Genom Tjänsten får Kunden tillgång till Bisnode Kredit AB:s (“Bisnode”) kreditprofil på Kund. Kreditprofilen och
händelser från Bisnode finns tillgänglig för Kund på minasidor.vipo.se genom att logga in med Mobilt BankID. Kund får
även SMS och/eller e-post skickat till sig när en förändring avseende Kunds kreditprofil inträffat.

4.3.
Genom Tjänsten får Kunden tillgång till Creditsafe i Sverige AB:s (“CreditSafe”) realtidsövervakning. SMS och/eller
e-post skickas till Kunden när en kreditupplysning har tagits via CreditSafe:s upplysningstjänst.

4.4.
ViPo har rätt att ändra de Allmänna villkoren genom att meddela Kunden via e-post eller genom publicering av de nya
Allmänna villkoren på Webbplatsen. De uppdaterade Allmänna villkoren börjar gälla trettio (30) dagar efter
e-postmeddelandet skickats till Kunden eller efter att de publicerats på Webbplatsen. Det åligger Kunden att ta del av
de aktuella villkoren på Webbplatsen. Genom registreringen av handlingar och föremål hos ViPo bemyndigar Kunden
ViPo (eller ViPos partner) att företräda Kunden vid förlustanmälan och begäran om ersättning av registrerade föremål.

5. Beställning och lösenord
Kunden beställer Tjänsten genom att (a) erlägga betalning enligt det skriftliga erbjudande som ViPo tillhandahåller eller
genom att (b) acceptera ett erbjudande via telefon eller Internet. När ViPo mottagit Kundens beställning skickas en
bekräftelse med inloggningskoder till Kundens folkbokföringsadress. Kunden ansvarar för att erhållna koder inte sprids
eller är tillgängliga för obehöriga personer. Finns risk för spridning eller att koden har kommit i orätta händer är Kunden
skyldig att snarast byta sitt lösenord själv, detta görs på minasidor.vipo.se.

6. Korrekta uppgifter
För att ViPo skall kunna tillhandahålla Tjänsten enligt Avtalet måste Kunden till ViPo och Bisnode uppge korrekta
uppgifter (namn, adress, e-post, personnummer samt lämplig identifiering av registrerade föremål) vid registrering och
förlustanmälan. ViPo har inget ansvar gentemot Kunden om denne vid registrering eller förlustanmälan lämnar
information som är ofullständig, felaktig eller vilseledande.

7. Förlustanmälan
Kunden skall vid förlustanmälan till ViPo legitimera sig genom att uppge sitt namn och personnummer samt de
ytterligare upplysningar som kan krävas för att säkerställa Kundens identitet. Då anmälan om förlust skett skall ViPo
utan dröjsmål meddela den myndighet eller det företag som utfärdat registrerade föremål om förlusten. Om ViPo så
kräver skall Kunden skriftligen bekräfta muntliga meddelanden som lämnats av Kunden till ViPo.

8. Informationens aktualitet
Informationen i kreditupplysningsföretagens tjänster uppdateras dagligen då information inkommer till
kreditupplysningsföretagen. Vid frågor eller synpunkter på uppgifter hämtade från kreditupplysningsföretag hänvisas
Kunden till att höra av sig Bisnode.

9. Rättelse och registerutdrag
Om kunden anser att en uppgift om denne i ett register är oriktig eller missvisande skall kreditupplysningsföretaget
kontaktasför att begära rättelse.

10. Lagar och föreskrifter
Upplysningsverksamhet som Kunden genom Avtalet berättigas nyttja är reglerad i kreditupplysningslagen (1973:1173),
personuppgiftslagen (1998:204) och yttrandefrihetsgrund-lagen (1991:1469). ViPo följer även konsumenttjänstlagens
(1985:716) bransch-överenskommelser och god affärssed.

11. Missbruk och avstängning av Tjänsten
Kunden får inte använda Tjänsten på annat än sedvanligt sätt eller på ett sätt som orsakar skada eller olägenhet för ViPo
eller annan.
För det fall tillhandahållandet av Tjänsten medför skada eller risk för skada för ViPo äger ViPo rätt att omedelbart
stänga av Tjänsten. ViPo får i samband därmed inte vidta åtgärder på annat sätt än vad som är försvarligt efter
omständigheterna. ViPo förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av Tjänsten om:
a) Kunden begår väsentligt avtalsbrott t.ex. genom missbruk av Tjänsten.
b) Betalning enligt punkt 13 uteblir trots påminnelse och varning om avstängning.
Om ViPo utnyttjar sin rätt enligt ovan och stänger av Tjänsten ovan ska Kunden snarast möjligt underrättas om ViPos
vidtagna åtgärder. ViPos rätt att stänga av Tjänsten ska inte inverka på ViPos rätt att göra andra påföljder gällande med
anledning av Kundens avtalsbrott.

12. Pris
Priset för Tjänsten och övriga avgifter framgår av Avtalet. Alla priser är angivna inklusive mervärdesskatt. En
fakturaavgift på 29 kr tillkommer vid vanlig pappersfaktura, vid autogiro utgår 0 kr. Om ViPo säger upp Avtalet i förtid
på grund av Kundens missbruk av Tjänsten eller grova vårdslöshet, återbetalas inte debiterad avgift till Kunden för den
tid under vilken Avtalet skulle ha varit gällande utan förtida uppsägning.
Vid Avtalets ingående ingår tjugofyra (24) stycken skyddsdekaler som Kunden kan fästa på diverse värdeföremål, med
unika koder förknippade med Kunden, vilket innebär att sådant föremål kan skickas tillbaka till Kunden om föremålet
hittas av någon som skickar in föremålet. Skyddsdekalerna ingår kostnadsfritt under Avtalets tolv (12) första månader.
Därefter debiteras 99 kr årsvis i förskott för bruk och fortsatt aktivering av skyddsdekalerna. Kunden godkänner
förlängningen av användandet och aktiveringen av skyddsdekalerna under tolv (12) månader genom att erlägga
betalning mot faktura som tillställs Kunden. Kunden äger fritt rätten att avstå från att betala denna del av fakturan
varvid skyddsdekalerna upphör att gälla för den period fakturan avser.

13. Betalningsvillkor
Månadsavgifter faktureras månadsvis i förskott med tjugo (20) dagars betalningstid. Avgifter för tiden från Avtalsdagen
fram till första månadsskifte faktureras i samband med den första förskottsfakturan. Om Kunden ej betalar i tid har ViPo
rätt att ta ut lagstadgad dröjsmålsränta.

14. Avtalstid, uppsägning och regler om konsumentskydd vid distansavtal
Avtalet träder ikraft från Avtalsdagen och gäller under tjugofyra (24) månader (“Bindningstiden”). Avtalet skall sägas
upp senast en månad före Bindningstidens utgång genom meddelande därom till ViPos kundtjänst. Kunden kan enkelt
säga upp sitt avtal eller ångra sin beställning dygnet runt genom att skicka in en ångerblankett som finns tillgänglig på
www.vipo.se eller genom att kontakta kundtjänst på 042 – 121911. Vid utebliven uppsägning förlängs Bindningstiden
med tolv (12) månader i taget. ViPo kommer i god tid och på lämpligt sätt, t.ex. genom e-post, sms eller annat utskick, att
avisera kund med information om att uppsägning kan ske. Kunden har ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal
utanför affärslokaler (2005:59). För att ångerfristen skall göras gällande skall meddelande härom lämnas till ViPo senast
fjorton (14) dagar efter Avtalsdagen. Hos Konsumentverket finns ett standardformulär som Kunden som konsument
kan (men inte behöver) använda när Kunden vill utöva sin ångerrätt. Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans,
rekommenderar vi att Kunden vänder sig till Allmänna reklamationsnämnden (“ARN”). Vi har som målsättning att lösa
tvister med dig först och undvika ARN.

15. Överlåtelse av Avtal
Kunden har ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan ViPos skriftliga medgivande. ViPo
har rätt att överlåta eller pantförskriva sina rättigheter, samt överlåta sina skyldigheter enligt detta Avtal. Detta
innefattar bland annat en rätt för ViPo att överlåta sin rätt till betalning enligt Avtalet. Kunden informeras härmed om
att abonnemangsavtalet kan komma att pantsättas till Svea Ekonomi AB. Betalning av fordringar – av vad slag det vara
må – som har sin grund i detta avtal kan med befriande verkan därför bara göras till Svea Ekonomi AB och de konton som
Svea Ekonomi AB anvisar.

16. Personuppgifter
Kunden samtycker genom ingåendet av Avtalet till behandling av personuppgifter enligt nedan. ViPo kommer att
behandla de uppgifter som Kunden lämnat till ViPo i syfte att fullgöra Avtalet, för identifikation, administration,
kommunikation med Kunden, leverans, direktmarknadsföring och för statistikändamål. Detta kan även innebära
samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att Kundens uppgifter överförs till andra bolag inom ViPos
koncern och till ViPos samarbetspartners. Uppgifter får ej behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring om
Kunden motsätter sig sådan behandling. Kunden har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling
av uppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen. Kund som är privatperson har
enligt personuppgiftslagen rätt att en (1) gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas
om Kunden hos ViPo oavsett hur dessa samlats in. Om Kunden vill ha sådan information ska Kunden lämna in en skriftlig
begäran till ViPo. Begäran ska skickas in underskriven per post och kan alltså inte skickas per e-post. Om
personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har Kunden rätt att begära att personuppgifterna rättas,
blockeras eller raderas.

17. ViPos ansvar och force majeure
Tjänstens funktionalitet är beroende av ett antal faktorer utanför ViPos kontroll. ViPo ansvarar inte för skador som har
orsakats av händelser utanför ViPos kontroll såsom exempelvis elavbrott, åsk- eller blixtnedslag, fördröjning i externt
nät, störningar på eller avbrott i mobil- eller telefonförbindelse. Part är befriad från fullgörelse av förpliktelse enligt
Avtalet om underlåtenheten att fullgöra en förpliktelse har sin grund i omständighet utanför parts kontroll såsom bland
annat krig, krigsliknande händelse, uppror, sabotage eller hot om sabotage, myndighetsåtgärd eller ingripande, strejk,
lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, naturkatastrof eller exceptionella väderförhållanden, blixtnedslag, eldsvåda,
översvämning eller störningar via telenätet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller andra liknande omständigheter
av motsvarande vikt. Om part är befriad från fullgörandet av sina förpliktelser enligt denna punkt är part inte
skadeståndsskyldig. Part som åberopar sådant förhållande enligt förra stycket till befrielse från fullgörande av avtalet är
skyldig att omedelbart meddela andra parten härom.

18. Meddelanden
Meddelanden med anledning av Avtalet som ska vara skriftliga ska, om inget annat anges i Avtalet, ske genom brev eller
e-post. E-postmeddelande till av Kunden uppgiven e-postadress, ska anses ha nått Kunden samma dag som det
avsändes. Brev som avsänts till den andra partens senast uppgivna adress ska anses ha nått den mottagande parten
senast på sjunde dagen efter avsändandet.
19. Tvist och tillämplig lag
Tvist i anledning av Avtaletska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas.

Välkommen att kontakta oss

042-12 19 11

Vardagar 10:00-16:00 Stängt 12:30-13:30

Spärrlinjen

042-12 19 51

Dygnet runt

© ViPo 2017